Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Vsebina:

 1. Namen
 2. Vodenje in koordinacija
 3. Osnovni elementi
 • Organizacija in kadri
 • Komunikacija

NAMEN

Načrt zagotavlja:

 • zmanjševanje negativnega vpliva motenj, ki jih lahko povzroči korona virus na vzgojno-izobraževalno delo
 • aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno – izobraževalnega dela
 • povečuje učinkovitost organizacije, notranje in zunanje komunikacije
 • večjo zdravstveno varnost in osveščenost

VODENJE IN KOORDINACIJA

Delovna skupina: Samo Perko, Matej Kragelj

Razpored zadolžitev in odgovornosti:

 1. Ravnatelj – načrtovanje ukrepov, vodenje, organizacija
 2. Zaposleni – delovanje v skladu z varstvenimi standardi in načrtom
 3. Delovna skupina- nadzor, izboljševanje načrta…

OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA

Organizacijski in kadrovski

Delo poteka po letnem delovnem načrtu in skladno s šolskim koledarjem. Zaradi narave dela (večinsko individualni pouk), ni mogoče zagotavljati neposrednega pedagoškega dela z bolnimi učenci. Pri skupinskem pouku bo zagotovljeno delo ne glede na velikost skupin, ki bodo zmanjšane zaradi posledic viroze.

Nadomestnega kadra ni mogoče zagotavljati. V primeru večjega izpada letnega programa dela, bo pouk nadomeščan po individualnih načrtih po prenehanju večje ogroženosti. Tehnični kader je nadomestljiv na delovnih mestih čiščenja šole (pogodbeno). Pri izpadu dela v pisarnah (tajništvo in računovodstvo)  omo nujna dela pokrili z internim prevzemom najnujnejših nalog. Dela tudi ne moremo opravljati na alternativnih lokacijah.

Za delovanje šole v celoti je najbolj nujna kontinuiteta na področjih vodenja, obveščanja, pisarniškega dela in čiščenja. Neposredno pedagoško delo je nadomestljivo v daljšem časovnem obdobju (po koncu epidemije).

Ukrepi varovanja zdravja bodo stopnjevani glede na priporočila ustreznih državnih služb. Načeloma bo potekala po naslednji shemi:

Faza 0 – brez posebnosti

Faza 1- opozarjanje na problematiko epidemij in bolezni, na simptome bolezni ipd.

Faza 2- osnovni zaščitni ukrepi : razkužila, pisna navodila, spoštovanje distance pri učenju vsaj 1,5m, soba za osamitev obolele osebe

Faza 3 – povečanje osnovne zaščitne opreme in nadzor gibanja – po strokovnih navodilih npr. dihalne maske, zaščitna oblačila, zapora šolskega prostora za nepotrebno zadrževanje)

Faza 4 – odpoved skupinskega pouka in dogodkov, gostovanj, tekmovanj ipd. (glede omejitve oz. odpovedi posameznih dogodkov, ki niso nujni in bistveni za zagotavljanje rednega vzgojno-izobraževalnega dela, se lahko šola odloči tudi v predhodnih fazah, v kolikor presodi, da bi bil to smiselen preventivni ukrep, ki ne bi ogrozil rednega dela in pouka)

Faza 5 -odpoved pouka v celoti

V primeru dolgoročnih načrtov, katerih pozna odpoved bi imela lahko finančne posledice, se lahko preventivno uporabijo tudi strožji ukrepi, ki sicer terminsko glede na prisotnost epidemije še niso predvideni.

Protokol osamitve obolele osebe:

V primeru aktivacije faze 3 : Po zaznavi bolezenskih znakov se obolela oseba nemudoma osami v zbornici šole. Če gre za mladoletno osebo, se takoj se pokliče starše ali skrbnike. V primeru odrasle osebe se ga napoti domov ali v zdravstveno oskrbo.

Protokol dostopa v objekt

V primeru aktivacije faze 3 se  prepove zadrževane na hodnikih, v šoli pa so lahko prisotne samo tiste osebe, ki izkažejo neposredno nujnost udeležbe pri delu ali pouku.

Motenj pri dobavi elektrike, vode, plina ipd. ne pričakujemo.

Finance

Dodatna sredstva bodo potrebna za nabavo osebne zaščitne opreme (cca. 1000 €) ter za plačilo nujnih storitev v primeru izpada dela zaposlenih (odvisno od obsega).

Komunikacija

Šola bo o vseh aktivnostih obveščala starše po običajnih komunikacijskih kanalih – prvenstveno preko spletne strani in e-maila. Ostalo obveščanje bo potekalo preko obvestil staršem, telefona, oglasnih desk…V primeru epidemičnega izbruha bomo omejili ali se izognili skupinskim sestankom (roditeljskim,

govorilnim uram) zaradi povečanega tveganja prenosa okužb.

Zaposleni bodo obveščani po običajnih komunikacijskih poteh: oglasna deska, okrožnica, elektronska sporočila, telefon ter v primeru manjšega tveganja na sestankih.

Samo Perko, ravnatelj Glasbene šole Ljubljana Amarilis

Stopite v stik z nami
Vpis v glasbeno šolo
Vodnik za starše
Inštrumenti